چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟

ما می توانیم بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم

ارسال پیام

تحویل موقت پروژه تصفیه فاضلاب گاوداری سیمنتال

۱۳۹۷/۵/۶

پروژه تصفیه خانه فاضلاب گاوداری سیمنتال در مهرماه سال 1397 تحویل موقت گردید 

مشخصات فاضلاب ورودی به تصفیه خانه عبارتست از 

 COD=40000-45000 Mg/litr

BOD5=12000-18000 Mg/litr

TSS=23000 Mg/litr 

با استاندارد آبیاری فضای سبز